Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
w salonie KAMEup Beauty

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z usług naszego Salonu.

 

REGULAMIN Obowiązuje od dnia: 11.01.2024 r.

  § 1.

  Postanowienia ogólne

  Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa dokładne zasady korzystania z usług świadczonych w salonie KAMEup Beauty pod adresem ul. ks. J. Popiełuszki 58/60 w Tomaszowie Mazowieckim, zwanego dalej „Salonem”.

 • Salon świadczy Usługi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-19:00 i w soboty w godzinach 9:00-15:00.
 • Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją wizyty na usługi w Salonie. Przystąpienie do wybranej usługi oznacza akceptacją niniejszego Regulaminu, bez konieczności jego podpisania przez Klienta.
 • Regulamin wraz z Cennikiem i opisem Usług stanowi umowę na świadczenie usług.

 • § 2.

  Definicje

 • Klient – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Osoba niepełnoletnia - klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą ustną lub pisemną, rodzica/opiekuna prawnego.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę.
 • Salon – oznacza Usługodawcę świadczącego usługi w danym lokalu pod podanym adresem.
 • Usługa – oznacza usługę/zabieg świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 • Kaucja – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, płatna z góry przed wykonaniem usługi, odliczana od ostatecznej ceny po wykonaniu usługi.
 • Usługodawca – oznacza KAMEup Beauty Kamila Głowa
  NIP: 7732506300 adres siedziby: ul. ks. J. Popiełuszki 58/60 w Tomaszowie Maz. Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@kameup.pl, numer telefonu 571-941-405

 • § 3.

  Obowiązki klienta

 • Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku osoby niepełnoletniej Salon jest uprawniony przed wizytą do wglądu stosownej zgody opiekuna prawnego oraz do odmowy świadczenia Usługi w przypadku braku takiej zgody.
 • Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej usługi oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji wypełniając i podpisując wymaganą dokumentację.
 • Każdy Klient jest zaznajamiany ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. Potwierdzeniem jest podpisana przez klienta świadoma zgoda na zabieg.
 • Każdorazowo, gdy Zabieg jest wykonywany powtórnie Klient winien potwierdzić aktualność stanu zdrowia i przekazanych informacji lub aktualizować każdorazowo informacje medyczne, zwłaszcza przeciwwskazania.
 • Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia osoby wykonującej zabieg o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Usługi.
 • Klienci powinni przychodzić na umówioną wizytę bez osób towarzyszących.
 • Klient powinien stawić się w Salonie na max na 10 minut przed rozpoczęciem Usługi.
 • O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować Salon telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do max 10 minut, po tym czasie usługa zostanie odwołana lub skrócona. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie przez Salon.
 • W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Salon jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

 • § 4.

  Cennik

 • Salon świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na recepcji salonu oraz w systemie rezerwacji booksy a także na stronie internetowej.
 • Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.

 • § 5.

  Rezerwacja wizyt

 • Salon prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez: recepcję, social media salonu oraz system rezerwacyjny booksy.
 • Klient 24h przed wizytą otrzymuje od Salonu sms z przypomnieniem o wizycie. Prosimy o jej potwierdzenie najpóźniej do godziny 18:00.
 • Przełożenie lub odwołanie wizyty jest możliwe do godziny 18:00 dnia poprzedzającego usługę.
 • Salon zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi lub zmiany terminu Usługi, w wyniku działania “Siły Wyższej”.
 • Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Salonu, w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię i pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież lub awarię istotnego sprzętu, umyślną szkodę wpływającą na pracę Salonu, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. Salon nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient otrzyma możliwość rezerwacji innego dostępnego terminu.

 • § 6.

  Płatności

 • Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi niezwłocznie po jej wykonaniu.
 • W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
  • Gotówka
  • Blik
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów usług. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym załączniku do niniejszego Regulaminu.
 • Promocje nie łączą się

 • § 7.

  Higiena i bezpieczeństwo – standardy salonu

 • Salon oświadcza, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni, posiadają aktualne badania zdrowotne a Usługi wykonują na najwyższym poziomie oraz z należytą starannością.
 • Pracownik przed przystąpieniem do realizacji Usługi, zobowiązany jest przygotować odpowiednio swoje stanowisko pracy oraz zadbać o odpowiednią dezynfekcję wykonywaną przed każdym Klientem.
 • Pracownik obowiązany jest do wykonania zabiegu w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi procedurami i zgodnie ze sztuką zawodową zachowując przy tym odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne oraz przepisy BHP i PPOŻ.
 • W Salonie są używane jednorazowe aplikatory oraz zdezynfekowane akcesoria i narzędzia.
 • W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku i wymagane przez sanepid, zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami.
 • Salon dbając o higienę i bezpieczeństwo klientów z najwyższą starannością i zachowaniem procedur higieniczno-sanitarnych używa odpowiednich certyfikowanych preparatów do dezynfekcji oraz urządzeń do sterylizacji (autoklaw).
 • W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, uruchomiona zostaje procedura postępowania poekspozycyjnego, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany, jeśli to możliwe po zabezpieczaniu miejsca zranienia lub w innym dogodnym dla klienta terminie.

 • § 8.

  Obowiązki Salonu

 • Salon przed wykonaniem Usługi jest zobowiązany:
  • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego oczekiwań oraz jego stanu zdrowia oraz odebrać od Klienta wypełnioną i podpisaną kartę Klienta / zgodę na zabieg,
  • do przedstawienia Klientowi ewentualnych przeciwwskazań do wykonania Usługi oraz ewentualnych zaleceń po usłudze,
  • do poinformowania Klienta o realnych efektach zabiegu, ilości zabiegów potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego efektu, o ewentualnych skutkach ubocznych lub powikłaniach po zabiegu, o preparatach używanych do zabiegu,
  • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług zgodnie z procedurami sanitarnymi, zabiegowymi i przepisami BHP,
  • do wykonania zdjęć przed i po zabiegu do dokumentacji zabiegowej.
 • Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmian. Salon zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w Regulaminie wszystkich klientów z zarezerwowanymi terminami przed realizacją usług.
 • W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, Salon zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu.

 • § 9.

  Reklamacje

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usługi w terminie do 7 dni od jej wykonania.
 • Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi w Salonie np. poprzez posiadany paragon lub potwierdzoną rezerwację usługi.
 • Klient reklamację powinien złożyć osobiście w recepcji Salonu na formularzu reklamacyjnym.
 • Reklamacja musi zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań oraz dołączoną dokumentację fotograficzną lub/i video dotyczącą powodu reklamacji wykonaną przez Salon.
 • W każdym przypadku warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest stawienie się osobiste w Salonie. Reklamacje złożone poprzez social media, telefonicznie czy mailowo – nie będą rozpatrywane.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta pisemnie lub mailowo na podane dane kontaktowe.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego zawierającego decyzję reklamacyjną.

 • § 10.

  Postanowienia końcowe

 • Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika oraz certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca co do własnego doświadczenia.
 • Aktualny Regulamin Salonu jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 • Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu przez Klienta, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 • Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 • Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 • Podczas wykonywania Usługi zabrania się używania telefonu przez Klienta z wyłączeniem sytuacji losowych.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 • Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 • § 11.

  Przetwarzanie danych osobowych klientów

 • Rezerwując wizytę w Salonie klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach opisanych poniżej, w niniejszym paragrafie.
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest: KAMEup Beauty Kamila Głowa, NIP: 7732506300, adres siedziby: ul. ks. J. Popiełuszki 58/60 w Tomaszowie Mazowieckim, nr tel. 571-941-405
 • Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kontak@kameup.pl
 • Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z usług Salonu, będą przetwarzane w następujących celach: w celu komunikacji z klientem (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt) oraz w celu wykonania usługi.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.
 • Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Salon działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku (klienci kontaktujący się poprzez fanpage Salonu na Facebooku lub Instagramie).
 • Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Salon do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Salonu oraz okres na jaki została udzielona zgoda.
 • Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych, przeniesienia ich danych osobowych. Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. Są to: - dane, które są niezbędne do realizacji usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego, - dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie, - dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.
 • Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Salon Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe” na adres e-mail: kontakt@kamup.pl. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z ww. treścią i w celach wskazanych w ww. klauzuli informacyjnej, z którą Klient również zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

Dane kontaktowe

KAMEup Beauty - Twoje centrum zdrowia i urody

ul. Popiełuszki 58 / 60

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon: +48 571 031 772

Email:

social media

Zabiegi

 • Peeling kawitacyjny
 • Peeling chemiczny
 • Mezoterapia mikroigłowa
 • Zabieg bankietowy
 • Zabiegi nawilżające
 • Podstawowy zabieg podologiczny
 • Zabieg na pękające pięty
 • Usuwanie modzeli
 • Usuwanie odcisków
 • Terapia wrastających paznokci
 • Terapia brodawki wirusowej
 • Rekonstrukcja płytki paznokciowej
 • Usuwanie krwiaka podpaznokciowego
 • Opracowanie paznokci zmienionych
 • Makijaż okolicznościowy
 • Woskowanie ciała
 • Henna brwi i rzęs
 • Henna pudrowa